Odlaganje ročišta Dodiku ima pravno uporište

0
100

Pojedini sarajevski pravnici preko federalnih medija, nakon što je Sud BiH odložio početak glavnog pretresa u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, istakli su da za to nije bilo osnova, što nije tačno.

Prema Zakonu o krivičnom postupku BiH član 250 kaže:

– Na zahtjev stranaka ili branioca glavni pretres se može odložiti rješenjem sudije, odnosno predsjednika vijeća ako treba pribaviti nove dokaze ili ako je optuženi nakon izvršenog krivičnog djela nesposoban da prisustvuje glavnom pretresu ili ako postoje druge smetnje da se glavni pretres uspješno provede.

– Rješenje kojim se odlaže glavni pretres unijeće se u zapisnik i po mogućnosti, odrediće se dan i čas nastavka glavnog pretresa. Sudija, odnosno predsjednika vijeća će takođe narediti obezbjeđenje dokaza koji se mogu izgubiti ili uništiti zbog odlaganja glavnog pretresa.

– Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena žalba.

Prema tumačenju pravnika iz Srpske, “druge smetnje” može biti bilo šta drugo što je opravdano, a ne nešto drugo što je slično onome što je u zakonu već nabrojano.

To znači da i službeni put i slični razlozi predstavljaju valjan razlog za odlaganje glavnog pretresa, a što se vidi i iz sudskog rješenja.

Podsjećamo, Sud BiH prihvatio je zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za odgađanje ročišta koje je bilo planirano za danas i zakazao novi pretres za 6. decembar.

Ostavite komentar