Gavrić: Potrošači se najčešće žale na neprihvatanje reklamacija

0
141

Republička tržišna inspekcija je u toku prošle godine izvršila 23.506 kontrola, od čega je 1.482 bilo sa utvrđenim propustima, koji su se najčešće odnosili na izdavanje računa, isticanje cijena, vođenje poslovnih knjiga i evidencija, verifikaciju mjerila, nelegalan rad i drugo, rekao je u intervjuu za Banjaluka.net tržišni inspektor Radivoje Gavrić.

Gavrić je naveo da je u cilju otklanjanja nepravilnosti, subjektima kontrole izrečeno je 573 upravne mjere kojima je naloženo preduzimanje radnji na usklađivanju poslovanja sa zakonom, dok je zbog počinjenih prekršaja izdato 1.451 prekršajni nalog u vrijednosti od 952.200 KM.

Situacija sa korona virusom je od svih zahtijevala da prilagode svoj rad, koliko teško je bilo na terenu organizovati kontrole, posebno imajući u vidu drugačije uslove rada, kao i svakodnevno donošenje novih Zaključaka Republičkog štaba, kao i Uredbi koje ste trebali ispratiti i kontrolisati?

Vjerujemo da Vam je poznato da je Inspektorat Republike Srpske jedan dio protekle godine, bio prioritetno angažovani u svom punom kapacitetu za kontrolu provođenja epidemioloških mjera u cilju suzbijanja širenja bolesti izazvane virusom korona. Za potrebe vršenja pojačanog nadzora, angažovani su republički inspektori svih 13 inspekcijskih sektora, što je na samom početku pandemije rezultiralo potpunom obustavom redovnog rada inspekcijskih organa u primarnim oblastima nadzora. Rad inspektora bio je organizovan je u smjenama, u radne dane, kao i dane vikenda. Nakon stabilizacije epidemiološke situacije, republički inspektori su se vratili kontrolama u svojim primarnim oblastima nadzora, nastojeći da organizuju rad na način da odgovore svim zahtjevima koji su upućeni u proteklom periodu, a koji su zbog navedene situacije čekali na izvršenje kontrole. Tržišna inspekcija je svakodnevno u redovnim kontrolama vršila nadzor nad primjenom zakona i kontrolisala da li se privredni subjekti pridržavaju odredbi propisa. Inspektori su u ovim kontrolama djelovali proaktivno i preventivno, te na taj način sprječavali nastanak povrede prava potrošača.

S obzirom da je rad trgovačkih objekata bio ograničen, značajan dio kupovine i prometa se preselio na internet. Statistike pokazuju da je značajno povećana online kupovina. Koja su prava potrošača u ovim slučajevima ukoliko su kupili proizvod putem interneta, a isti ne odgovara reklamiranim karakteristikama ili je oštećen?

Zakonom o trgovini definisano je da se prodajom na daljinu smatra trgovina robom na malo, kao i pružanje usluga potrošačima, koju trgovac organizuje upotrebom sredstava za komunikaciju između fizički udaljenih lica, a između ostalih i upotrebom interneta. Obavljanje djelatnosti prodaje na daljinu može da organizuje samo trgovac koji se registrovao za tu vrstu trgovine. Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj propisao je da potrošač ima pravo da raskine ugovor na daljinu bez obrazloženja i bez troškova u roku od 15 dana, od dana kada je potrošač primio proizvod. Ako potrošač koristi ovo pravo, dužan je da o tome trgovcu dostavi pisano obavještenje. U slučaju raskida ugovora na daljinu, potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda, a trgovac je dužan da mu bez odgađanja vrati plaćeni iznos novca, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio pisano obavještenje od potrošača.

Sa popuštanjem mjera i pokretanjem privrednog života možemo vidjeti da su se određene cijene promijenile, odnosno povećale u odnosu na prethodni period kada je sve mirovalo. Razlike su najviše uočljive na cijenama goriva, a znamo da je Vlada Republike Srpske donijela Uredbu kojom je ograničena marža. Da li inspekcija i dalje kontroliše cijene?

Kontrole cijena se vrše na osnovu više propisa, Uredbom o izmjeni Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe koju je Vlada Republike Srpske donijela na sjednici održanoj 04.11.2021. godine propisano je da privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave prometom robe na veliko obrazuju cijene određenih proizvoda primjenom marži u procentu do 6% na nabavnu cijenu, a subjekti koji se bave prometom robe na malo obrazuju cijene određenih proizvoda primjenom marži u procentu do 8% na nabavnu cijenu. Uredba o izmjeni Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske od 16.11.2021. godine i stupila je na snagu osam dana od dana objavljivanja, odnosno 24.11.2021. godine. Ograničenje marže odnosi se na osnovne životne namirnice, kao što su so, životinjska mast, suncokretovo ulje i biljna mast, pasterizovano mlijeko, jogurt, pšenično brašno, hljeb, šećer i drugo. U skladu sa navedenim u proteklom periodu od kada je na snazi navedena Uredba, republička tržišna inspekcija izvršila je više oko 100 kontrola formiranja cijena u kojima su u četiri slučaja utvrđene nepravilnosti, na osnovu kojih su izdati prekršajni nalozi u visini od 60.000KM.

Prema Vašem iskustvu, šta je to inače na šta se potrošači najčešće žale i na koji način inspekcija postupa po njihovim žalbama. Da li su trgovci danas postali svjesniji potrošačkih prava?

Po konkretnim reklamacijama potrošača kojima su tražili zaštitu individualnih potrošačkih prava republička tržišna inspekcija je u 2021. godini izvršila 281 kontrolu, u 195 slučajeva utvrđeno je da su reklamacije bile opravdane. U toku vršenja inspekcijske kontrole 176 reklamacija je uvaženo i riješeno na licu mjesta, a 19 je riješeno nakon naloženih upravnih mjera. U 73 kontrole utvrđeno je da reklamacije potrošača nisu bile opravdane. U 13 slučajeva postupak još uvijek traje. Potrošači su se najčešće žalili na neprihvatanje reklamacija od strane trgovaca za tehničke proizvode, odjeću, obuću, ekonomske usluge i slično.

(E.M)

Ostavite komentar