KVALITETOM PROIZVODA DO ZDRAVOG BILANSA: „Alumina“ učestvovala na Konferenciji Udruženja internih revizora BiH

0
189

Direktor Sektora za ekonomiku i finansije  u zvorničkoj „Alumini“ Vladimir Krstić rekao je da je fokus ove kompanije stavljen na dobijanje zdravih bilansa, ne kroz kvantitet, nego kroz kvalitet gotovih proizvoda, što je i jedna od osnovnih poruka „Alumine“ na onlajn Konferenciji Udruženja internih revizora BiH.

Krstić je podsjetio da je 19. novembra održana onlajn konferencija Udruženja internih revizora na temu: „Funkcija interne revizije u novim uslovima poslovanja, sa posebnim osvrtom na specifičnosti koje izazivaju ograničenja nastala  pandemijom virusa korona.

Kompanija „Alumina“, kao redovni član udruženja, predstavila se na ovoj konferenciji  temom: „Studije transfernih cijena u novim uslovima i implikacije koje ti efekti izazivaju, uopšte na poslovanje, na poreski bilans,  Republika Srpska – Zvornik – ‘Alumina῾.“

Kako je rekao, predstavljena je studija transfernih cijena i šta „Alumina“ da radi kako bi svoje poslovanje prilagodila datim okolnostima i izbjegla rizike u uslovima specifičnog poslovanja.

-Predstavljen je i osvrt na zakonsku regulativu koja reguliše poslovanje kompanije, kako dolazi do efekata transfernih cijena, kako definiše usluge koje potpadaju i kako izbjegava negativne efekte principa van dohvata ruke, odnosno kako svoje transakcije povezane sa pravnim licima dovodi do tržišnih transakcija – istakao je Krstić, objašnjavajući da Studiju transfernih cijena „Alumina“ radi svake godine.

-Sadržina te studije ima opšti prikaz poslovanja  „Alumine“ kao poreskog obveznika i cijele grupacije preduzeća, zatim opis povezanosti pravnih lica sa grupacijom, operativne strukture grupacije, opis kontrolisanih transakcija unutar grupe uključujući analizu uporedivosti  u skladu sa pravilnikom, te politike transfernih cijena, pregled  raspodjele dohotka, poreza i poslovnih aktivnosti, kao i objašnjenje izbora najprimjerenije metode za provjeru transfernih cijena – pojasnio je Krstić.

Prema njegovim riječima, kompanija „Alumina“ ovim svoje poreske bilanse svodi na takav nivo da je poreski bilans usaglašen sa principom van dohvata ruke, odnosno  da su sve obaveze obračunate, urađene i plaćene po tržišnim principima.

Krstić napominje da je,  osim Studije, predstavljena i analiza grupe našeg poslovanja, kao  i sve specifičnosti koje izaziva, pored Kovida 19, i stečaj, jer je „Birač“ – matično pravno lice u stečaju, dodajući da usljed toga i neke transakcije ulaze pod efekte transfernih cijena.

-Mi smo prinuđeni na ovaj vid poslovnih odnosa, jer imamo povezana pravna lica koja su u stečaju i ne možemo da vršimo kupovinu tih osnovnih sredstava koja ulaze u zakup od strane „Alumine“, jer se vode sudski procesi – naveo je Krstić i dodao da „Alumina“ ima zaloge, hipoteke i mnogo neriješenih stvari iz prethodnog perioda.

Upravo, zbog toga, objasnio je, „Alumina“ je prinuđena da vrši zakup te opreme po cijenama  troškova amortizacije uvećane za prosječne marže kako bi njeni bilansi i na nivou kompanije i na nivou grupe bili

realno iskazani, kako se dobit, odnosno gubitak, ne bi nezakonskim putem prelivali na druga pravna lica, odnosno kako bi njeni bilansi bili  objelodanjeni na realan i istinit način.

Krstić je istakao da su sa onlajn Konferencije upućene dvije poruke.

-Jedna poruka je prilagođavanje poslovanja  i računovodstvenog i poreskog tretmana u uslovima koje je izazvao virus korona, dovodeći do  toga da su određeni očekivani poslovni trendovi prekinuti samim tim da  je pritisak na ostvarivanje bilansa uspjeha u tekućoj a, i vrlo vjerovano i idućoj godini, takav da se očekuju regionalno loši bilansi uspjeha, što znači da će poslovanje biti teže ukupno za sve u toj situaciji – rekao je Krstić.

On je naglasio da „Alumina“ mora da nađe svoje mjesto, odnosno mora da izdefiniše i planove prodaje i bilans i sve troškove koje ima, na način da ne remeti svoju troškovnu stranu, te da omogući zaposlenima nesmetano funkcionisanje i primanje svojih prinadležnosti, a da izbjegne rizike i pritiske na cijene, pogotovo prodajne, na tržištu usljed nesigurnosti samim tim i većih rizika koje izaziva pandemija virusa korona.

Krstić je istakao da veći rizik znači poskupljivanje i procesa proizvodnje i procesa logistike i  otežan proces naplate, što znači svi procesi na koje se „Alumina“ zasniva usljed korone su regionalno otežani pa su i regionalno rizici veći, a samim tim poslovanje otežano.

Govoreći o transfernim cijenama, s obzirom da je realna tržišna cijena opreme koju „Alumina“ zakupljuje od povezanih pravnih lica, Krstić je rekao da „Alumina“ mora svake godine da vrši fer vrednovanje te opreme,  što je i određeni pritisak na fer vrednovanje opreme a samim  tim i na knjigovodstveno vrednovanje opreme, jer i fer vrijednost opreme zavisi od toga koliko ta oprema kroz posao  donese efekata i u proizvodnji i u prodaji, na kraju i u naplati, tako da je to sistem spojenih sudova, pa pandemija izazvana virusom korona utiče  na sve, pa i na ovaj segment koji je jako bitan sa aspekta poreza.

Direktor sektora za ekonomiku i finansije je rekao da je na onlajn konferenciji predstavljena „Alumina“ i njeno poslovanje u uslovima krize virusne pandemije.

-Predstavljen je razvoj „Alumine“, njeni novi proizvodi, disperzija gotovih proizvoda, kao vid poslovanja tipičan za firme čija su matična preduzeća u stečaju, za tipična preduzeća koja rade u ovoj regiji gdje se industrija uglavnom svodi na proizvode koji su komoditi, odnosno koji imaju malu maržu. „Alumina“ je tu izuzetak, sa proizvodima sa sve većom maržom koji uspijevaju da se na tržištu ostvare putem specifičnije proizvodnje, a samim tim i veće zarade –  rekao je Krstić.

On je ponovio da to znači da je „Aluminin“ fokus dobijanje zdravih bilansa,  ne kroz kvantitet,  nego kroz kvalitet gotovih proizvoda, što je i bila jedna od osnovnih poruka ispred „Alumine“  na Udruženju internih revizora.

Krstić je istakao da „Alumina“ ima formiranu internu kontrolu, odnosno internu reviziju čiji je zadatak adekvatna prevencija i objelodanjivanje, u skladu sa standardima interne revizije,  svih relevantnih informacija prema menadžmentu i Upravnom odboru kompanije.

-To je potrebno zbog toga da odluke top menadžmenta budu u skladu sa time da se rizici svedu na najmanju mjeru, a samim tim da kompanija posluje što cjelishodnije i ekonomičnije –  rekao je na kraju Krstić.

(Banjaluka.net)

Ostavite komentar